Хірургія голови та шиї Пухлини голови та шиї

понеділок
ponedilok

15:00 - 20:00

четвер
chetver

15:00 - 19:00

Ми пропонуємо хірургічне лікування в ділянці голови та шиї – онкологія та стоматологічна хірургія.

Зокрема, ми займаємося хірургічним видаленням новоутворень на шкірі обличчя, голови, шиї та зі слизових оболонок, імплантологією, лікуванням захворювань скронево-нижньощелепних суглобів, вроджених вад черепно-лицевого відділу та видаленням зубів. У нашому кабінеті на варшавському Віланові ми також пропонуємо лікування ускладнень після стоматологічних та імплантологічних процедур.

Більшість процедур в області щелепно-лицевої хірургії проводяться під місцевою анестезією. Якщо обсяг операції є великий, або ж за твердим бажанням пацієнта, існує можливість виконання практично всіх процедур під загальним наркозом.

 

У разі онкологічного лікування існує можливість проведення операції в рамках Національного фонду охорони здоров’я – у державній лікарні згідно з законом від 12 березня 2022 року.

Виконуємо наступні процедури:

 • Біопсія та діагностика пухлини ротової порожнини, голови та шиї
 • Хірургічне лікування пухлин голови та шиї
 • Хірургічне лікування та діагностика пухлин слинних залоз
  Видалення пухлини шкіри та косметична пластика (пластична операція з клаптем в ділянці)
 • Встановлення імплантів
  Ретеновані зуби
 • Регенерація кістки до імплантації – GBR (Guided Bone Regeneration) – Керована регенерація кістки (КРК)
  Видалення пухлини шкіри та пластична операція вільним шкірним трансплантатом
 • Синус-ліфтинг – підтяжка дна синусового вузла
 • Одонтогенні пухлини
 • Резекція верхівки кореня
 • Орально-синусове з’єднання
 • PRF – (Фібрин плазми крові)
 • Планування імплантаційного лікування
 • Латералізація нижнього альвеолярного нерва
 • Тимчасові зубні протези на час загоєння імплантатів
 • Хірургічні процедури під загальною анестезією

Ми також пропонуємо можливість загальної анестезії в приватному закладі. Під загальним наркозом є можливим виконання практично будь-яких операцій у сфері стоматологічної хірургії, імплантології чи щелепно-лицевої хірургії.
Це пов’язано з перебуванням на стаціонарі (зазвичай дві доби), відповідною підготовкою та більшими витратами, які ми встановлюємо індивідуально залежно від обсягу операції. Перед загальним наркозом ми призначаємо аналіз крові, біохімію крові, коагулограму, а при необхідності також рентген легень та ЕКГ. Залежно від вашого стану здоров’я вам можуть знадобитися інші тести.


My proponuyemo khirurhichne likuvannya v oblasti holovy ta shyyi – onkolohiyi ta stomatolohichnoyi khirurhiyi.

Zokrema, my zaymayemosya khirurhichnym vydalennyam novoutvorenʹ na shkiri oblychchya, holovy ta shyyi, vydalennyam urazhenʹ slyzovoyi obolonky, implantolohiyeyu, zakhvoryuvannyamy skronevo-nyzhnʹoshchelepnykh suhlobiv, likuvannyam vrodzhenykh vad cherepno-lytsevoho viddilu ta vydalennyam urazhenykh zubiv. U nashomu ofisi u varshavsʹkomu Vilanuvi my takozh proponuyemo likuvannya uskladnenʹ pislya stomatolohichnykh ta implantolohichnykh protsedur.

         Bilʹshistʹ protsedur v oblasti shchelepno-lytsevoyi khirurhiyi provodyatʹsya pid mistsevoyu anesteziyeyu. Yakshcho obsyah operatsiyi bilʹshyy abo za tverdym bazhannyam patsiyenta, to praktychno vsi zaproponovani protsedury mozhlyve vykonannya pid zahalʹnym narkozom.

U razi onkolohichnoho likuvannya mozhlyve provedennya operatsiyi za Natsionalʹnym fondom okhorony zdorovʺya – u derzhavniy likarni z·hidno z zakonom vid 12 bereznya 2022 roku.

Provedeni protsedury:

 • Biopsiya ta diahnostyka pukhlyny rotovoyi porozhnyny, holovy ta shyyi
 • Khirurhichne likuvannya pukhlyn holovy ta shyyi
 • Khirurhichne likuvannya ta diahnostyka pukhlyn slynnykh zaloz
 • Vydalennya pukhlyny shkiry ta plastychna operatsiya z klaptem v oblasti
 • Vstanovlennya implantiv
 • Retinovani zuby
 • Reheneratsiya kistky do implantatsiyi – GBR (kerovana reheneratsiya kistky) – Kerovana reheneratsiya kistky (SRK)
 • Vysichennya pukhlyny shkiry ta plastychna operatsiya vilʹnym shkirnym transplantatom
 • Synus-liftynh – pidtyazhka dna synusovoho vuzla
 • Odontohenni pukhlyny
 • Rezektsiya verkhivky korenya
 • Oralʹno-synusove z’yednannya
 • PRF – (zbahachenyy fibrynom)
 • Planuvannya implantatsiyi
 • Lateralizatsiya nyzhnʹoho alʹveolyarnoho nerva
 • Tymchasovi zubni protezy na chas zahoyennya implantativ
 • Khirurhichni protsedury pid zahalʹnoyu anesteziyeyu

          Nasha propozytsiya takozh vklyuchaye mozhlyvistʹ zahalʹnoyi anesteziyi v pryvatnomu zakladi. Pid zahalʹnym narkozom mozhlyve vykonannya praktychno budʹ-yakykh operatsiy u sferi stomatolohichnoyi khirurhiyi, implantolohiyi chy shchelepno-lytsevoyi khirurhiyi.

Tse povʺyazano z perebuvannyam u statsionari (zazvychay dvi doby), vidpovidnoyu pidhotovkoyu ta bilʹshymy vytratamy, yaki my vstanovlyuyemo indyvidualʹno zalezhno vid obsyahu operatsiyi. Pered zahalʹnym narkozom my pryznachayemo analiz krovi, biokhimiyu krovi, koahulohramu, a pry neobkhidnosti takozh renthen leheniv ta EK·H. Zalezhno vid vashoho stanu zdorovʺya vam mozhutʹ znadobytysya inshi testy.

 

Cennik

Щелепно-лицевий хірург Варшава
Shchelepno-lytsevyy khirurh Varshava

Dr n. med. Maciej Rysz

Офіс Варшава Ofis Varshava

Gabinet chirurgiczny Wilanów Implanty
Gabinet Wilanów implantologia, chirurgia szczękowa
Gabinet Wilanów chirurgia szczękowa